OFERTA PREMIUM

 • dane osobowe – Zakres zlecenia obejmuje ustalenie i potwierdzenie w urzędach administracji państwowej danych osobowych osoby fizycznej (imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, imiona rodziców, adres stałego lub czasowego zameldowania).
 • ustalenie aktualnego adresu korespondencyjnego lub zamieszkania osoby – Zakres zlecenia obejmuje ustalenie aktualnego adresu zamieszkania wskazanej osoby lub jej adresu korespondencyjnego.
 • ustalenie numeru PESEL – Zakres zlecenia obejmuje ustalenie i potwierdzenie w urzędach administracji państwowej numeru PESEL osoby fizycznej
 • prawa majątkowe – Zakres zlecenia obejmuje sprawdzenie i ustalenie w rejestrach państwowych informacji o adresach wykonywania działalności gospodarczej, udziałach w spółkach prawa handlowego i występowania osoby fizycznej jako członek zarządu lub wspólnik tych spółek.
 • majątek ruchomy – Zakres zlecenia obejmuje ustalenie ruchomości posiadanych przez wskazany podmiot (pojazdy zarejestrowane na wskazany podmiot, ewentualnie maszyny i urządzenia wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej).
 • nieruchomości – Zakres zlecenia obejmuje ustalenie nieruchomości aktualnie posiadanych przez wskazany podmiot (własność działek, domów, lokali mieszkalnych, magazynów, również współwłasność oraz użytkowanie wieczyste, w przypadku ustalenia nieruchomości specyfikacja numerów ksiąg wieczystych KW).
 • zbyte nieruchomości – Ustalenie nieruchomości zbytych w jakikolwiek sposób przez wskazany podmiot (m. in. przeniesienie praw w drodze darowizny, sprzedaży, przewłaszczenia na zabezpieczenie, sprzedaży w drodze egzekucji – w przypadku ustalenia nieruchomości specyfikacja numerów ksiąg wieczystych KW).
 • wierzytelności hipoteczne lub dochodzone w trybie egzekucji komorniczej –

  ustalenie wierzytelności wskazanego podmiotu zabezpieczonych na jego rzecz hipoteką lub dochodzonych w trybie egzekucji komorniczej.

 • ustalenie danych nieruchomości według adresu (Specyfikacja nieruchomości – numer księgi wieczystej KW nieruchomości).
 • ustalenie członków rodziny i krewnych – Ustalenie danych osobowych dzieci, rodzeństwa, rodziców dłużnika, potencjalnych spadkobierców
 • Rejestr Dłużników Niewypłacalnych – Sprawdzenie czy wskazany podmiot figuruje w Sądowym Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych i przesłanie odpisu z rejestru w przypadku stwierdzenia wpisu.
 • Biuro Informacji Gospodarczej – sprawdzenie czy informacja o wskazanym podmiocie jako dłużniku figuruje w Biurach Informacji Gospodarczej
 • ustalenie aktualnego numeru telefonu – Zakres zlecenia obejmuje ustalenie aktualnego numeru telefonu wskazanej osoby.
 • zobowiązania kredytowe – Sprawdzenie czy wskazany podmiot posiada zaciągnięte zobowiązani kredytowe, w jakiej kwocie i czy występują zaległości z tego tytułu.
 • ustalenie aktualnego miejsca zatrudnienia – Zakres zlecenia obejmuje ustalenie aktualnego miejsca zatrudnienia dla osoby fizycznej.
 • subwencje i dotacje – Zakres zlecenia obejmuje ustalenie w jakiej wysokości i z jakiego tytułu wskazany podmiot otrzymywał z instytucji państwowych w okresie ostatnich 10 lat subwencje, dofinansowania i dotacje.
 • potwierdzenie ,że dane posiadane są prawidłowe – zaświadczenie do sądów, organów administracyjnych potwierdzające prawidłowość danych zweryfikowane na podstawie art. 2 Ustawy o usługach detektywistycznych.