WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA ZAWODU DETEKTYWA

Agencja Detektywistyczna Pegasus współorganizuje szkolenia z firmą Rosomak

O wydanie licencji detektywa może ubiegać się osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub przysługuje jej, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, prawo do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • ukończyła 21 lat,
 • posiada wykształcenie co najmniej średnie,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie toczy się przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie, w okresie ostatnich 5 lat,
 • posiada pozytywną opinię komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych informacji przez Policję albo – w przypadku obywatela innego państwa – przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji państwa, właściwego ze względu na miejsce jej zamieszkania,
 • posiada zdolność psychiczną do wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim,
 • legitymuje się dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.
   

Wykaz dokumentów niezbędnych do wydania licencji detektywa.

 • wniosek o wydanie licencji,
 • kopia stron dowodu osobistego albo dokument stwierdzający posiadane obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zawierający imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia lub dokument potwierdzający przysługujące, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, prawo do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zawierający imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia,
 • dwie fotografie
 • zaświadczenie o niekaralności
 • kopia świadectwa lub dyplomu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia,
 • orzeczenie lekarskie pochodzące od uprawnionego lekarza, stwierdzające zdolność psychiczną do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie, że nie toczy się przeciwko osobie ubiegającej się o licencję detektywa, postępowanie karne lub postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe popełnione
  z winy umyślnej,
 • zaświadczenie, że osoba odbyła szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

źródło :  komenda główna policji

Jakie uprawnienia ma prywatny detektyw ?

Zgodnie z ustawą, praca detektywa polega na wykonywaniu czynności, które są tzw. usługami detektywistycznymi, które polegają z kolei na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach. Prywatny detektyw zdobywa informacje na podstawie umowy zawartej z osobą, która zleca mu te usługi. Działać jednak może on tylko w formie i zakresie niezastrzeżonym dla organów i instancji państwowych na mocy odrębnych przepisów.

W praktyce oznacza to, że np. co do zasady detektyw może obserwować osobę w miejscach ogólnodostępnych i tam też między innymi wykonywać jej zdjęcia. Jednak nawet w miejscach publicznych nie można w każdym wypadku mówić o braku prawa do prywatności (w pewnych jego aspektach). Kwestia uprawnień detektywa powinna być analizowana w realiach konkretnej sprawy. Pewne jest jednak to, że prywatny detektyw np. nie może wtargnąć do mieszkania osoby, którą obserwuje. Odnośnie możliwości korzystania przez detektywa z lokalizatora GPS wypowiedział się Sąd Okręgowy w Suwałkach w wyroku z dnia 19 grudnia 2013 roku (sygn. akt II Ka 267/13) wskazując, że taki lokalizator służy do zbierania, na podstawie sygnału GPS, w sposób niejawny, informacji o aktualnym położeniu urządzenia, a tym samym pojazdu do którego został przymocowany, a zatem biorąc pod uwagę niejawność i sposób przesyłania danych Sąd uznał, że działanie detektywa była kontrolą operacyjną, która jest zastrzeżona w ustawie wyłącznie dla organów publicznych.

Zaznaczyć należy, że nawet uprawnione, tj. legalne działania detektywa w pewnych wypadkach mogą stanowić przestępstwo tzw. stalkingu(art. 190a kodeksu karnego) albo wykroczenie złośliwego niepokojenia (art. 107 kodeksu wykroczeń) – wszystko zależy od tego, w jaki sposób działania te są prowadzone, z jaką częstotliwością i intensywnością.

Prywatny detektyw w ramach swoich uprawnień może podejmować czynności zwłaszcza w następujących rodzajach spraw:

 • związane ze stosunkami prawnymi między osobami fizycznymi,
 • związane ze stosunkami gospodarczymi dotyczącymi kwestii majątkowych, zdolności płatniczych, wiarygodności kontrahenta,
 • używanie bezprawne nazw handlowych czy znaków towarowych, a także jeśli chodzi o czyny nieuczciwej konkurencji, tajemnice przedsiębiorstwa i tajemnice handlowe,
 • sprawdzanie informacji dot. szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeń,
 • poszukiwanie osób i mienia,
 • zbieranie informacji w sprawach karnych.

Zleceniodawcą usług detektywistycznych nie może być organ prowadzący lub nadzorujący postępowanie karne, a zatem np. prokuratura.

Osoba, która posiada licencję detektywa musi kierować się w czasie wykonywania usług detektywistycznych etyką, lojalnością wobec zleceniodawcy, a także szczególną starannością i rzetelnością. Nadto musi przestrzegać obowiązującego prawa i odmówić wykonania czynności, która byłaby z tym prawem niezgodna lub nieetyczna. Osoba taka jednak nie może naruszać wolności i praw człowieka i obywatela, a także stosować środków technicznych oraz metod i czynności operacyjno-rozpoznawczych, zastrzeżonych dla upoważnionych organów na mocy odrębnych przepisów.

Oznacza to, że ustawodawca nie zawęża rodzaju informacji, jakie mogą być przez prywatnego detektywa uzyskiwane (pozostawiając w tym zakresie katalog otwarty). Wprowadza natomiast ograniczenia w sposobie ich uzyskiwania.

Detektyw ma obowiązek zachowania w tajemnicy źródeł informacji oraz okoliczności sprawy, o których dowiedział się w czasie wykonywania usług. Obowiązek ten trwa mimo zakończenia świadczonych usług. Zwolnić detektywa z obowiązku zachowania tajemnicy można tylko na zasadach wskazanych w kodeksie postępowania karnego.

Po wykonaniu usług detektyw przedstawia klientowi sprawozdanie, które powinno obejmować opis stanu faktycznego, datę rozpoczęcia i zakończenia czynności, określenie przebiegu i zakresu przeprowadzonych czynności.

W sytuacji, jeśli prywatny detektyw wyrządził podczas swojej pracy szkodę oraz gdy podał nieprawdziwe informacje, ponosi on odpowiedzialność za wyrządzoną w ten sposób szkodę zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

Odnośnie kwestii wykorzystywania informacji pozyskanych w ramach usług detektywistycznych w sprawach sądowych warto przywołać wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 lutego 2017 roku (sygn. akt VI ACa 1870/15), gdzie Sąd wskazał, że nie zasługuje na aprobatę taka sytuacja, gdzie (mając na celu zwalczanie przeciwnika w sprawie cywilnej) zleca się przeprowadzenie jego inwigilacji przez detektywa (poprzez obserwację z ukrycia, śledzenie, filmowanie, nagrywanie rozmów z sąsiadami i innymi osobami), a następnie wykorzystuje się w ten sposób uzyskane informacje, niezwiązane z toczącą się sprawą sądową, dotyczące sfery życia prywatnego i rodzinnego, jako dowód w sprawie. Nie stanowi to dopuszczalnego przejawu realizacji prawa do obrony i w szerszym rozumieniu – prawa do sądu, określonego w art. 45 Konstytucji RP.

Prawa detektywa a dane osobowe

Ustawa o usługach detektywistycznych osobny rozdział poświęca tematyce przetwarzania danych osobowych. Podstawową zasadą w tym zakresie jest to, że dane te są przetwarzane bez zgody osób, których dotyczą, jednak jest to możliwe wyłącznie w zakresie realizacji usługi detektywistycznej.

Dane te są przekazywane zleceniodawcy. Jeśli zleceniodawca rezygnuje z odbioru tych danych lub ich nie odbiera, podlegają one zniszczeniu po upływie 5 lat od dnia zakończenia realizacji usługi, nie później niż po wykreśleniu przedsiębiorcy zajmującego się świadczeniem usług detektywistycznych z rejestru.

Z powyższego zatem wynika, że ustawa o usługach detektywistycznych ogranicza stosowanie przepisów o ochronie danych osobowych, jeśli chodzi o przetwarzanie danych zebranych w toku wykonywania usług detektywistycznych. Prywatny detektyw nie ma obowiązku podawać osobom, których dane w tym zakresie przetwarza, danych, które normalnie – zgodnie z RODO – jako administrator, powinien podać. Osoby, których dane dotyczą, mają również ograniczone prawo dostępu do informacji dotyczących tych danych.

Jak wybrać profesjonalnego i skutecznego detektywa ?

 • Kontakt telefoniczny z reklamy lub z polecenia. To pierwsze co może nas spotkać, to wykonanie telefonu do Agencji Detektywistycznej. Profesjonalista po wstępnej rozmowie telefonicznej powinien nam zaproponować spotkanie osobiste celem ustalenia szczegółowych działań. To ważne, gdyż bardzo często samo wysłuchanie strony to klucz do sukcesu. Jako nieliczni, mamy możliwość dotrzeć w tym celu do Ciebie  24H /7 dni w tygodniu. Wiemy, że to dla Ciebie jest ważne i nie ma czasu na zwlekanie z pomocą.
 • Wybór Agencji Detektywistycznej. Agencję Detektywistyczną szukamy przeważnie w Internecie. Poważna firma udostępni swoje dane adresowe oraz pozwoli ujawnić informację na  temat swoich uprawnień oraz ubezpieczenia o obowiązkowej odpowiedzialności cywilnej.
 • Spotkanie.

Poprośmy bez krępacji  detektywa o okazanie dokumentów uprawniających go do wykonywania swojego zawodu. Na legitymacji będzie data jej wydania. Mamy wtedy pogląd na doświadczenie danej osoby, która z nami będzie współpracować. Jeśli coś budzi nasze podejrzenia, firma nie przedstawia nam wymaganych dokumentów to znak, że coś jest źle…Osoba legitymująca się profesjonalizmem, będzie znała się dobrze na niuansach prawa karnego, cywilnego oraz rodzinnego. Będzie również empatyczna i zaangażowana w daną sprawę.

 

 • Umowa Jeżeli jesteśmy pewni  działania detektywa i zdecydujemy się na współpracę, to czas na podpisanie  umowy . 
 • Końcowa realizacja umowy

Po finalnej realizacji zlecenia, detektyw ma obowiązek przekazać sprawozdanie ze  swoich działań obligatoryjnie  w formie pisemnej ( w ewentualnej sprawie sądowej lub dla uprawnionej innej instytucji). To jego obowiązek, a materiał zebrany w danym zleceniu może posłużyć jako dowód w Sądzie. Agencja Detektywistyczna PEGASUS działa tylko i wyłącznie na korzyść Klienta. Podejmuje jak najszybszą reakcję w celu zgromadzenia niepodważalnego materiału dowodowego.

W prawie każdym mieście bez problemu uda nam się znaleźć prywatnego detektywa jednak musimy pamiętać o tym żeby zapoznać się z opiniami innych osób, które skorzystały wcześniej z danej Agencji lub Państwu polecali daną agencje detektywistyczną .   

Zdecydowanie musi  to być ktoś, kto wykonuje swoją pracę profesjonalnie, gdyż określić się mianem prywatnego detektywa może tak naprawdę każdy zdobywając odpowiednie uprawnienia.  Osoba która ma duże doświadczenie to często ktoś, kto wcześniej wykonywał pracę policjanta lub wojskowego i zna profesjonalne techniki zbierania informacji.