Zadatek, a zaliczka – jak jest różnica. Jak należy prawidłowo sporządzać umowy.

Zadatek i zaliczka to dwie różne formy wpłaty pieniędzy w ramach zawierania umowy.
Zadatek jest to pewna część ustalonej sumy, która ma na celu zabezpieczenie wykonania umowy przez obie strony. Zazwyczaj zadatek jest z góry ustalony i przekazywany przez jedną ze stron w momencie podpisania umowy. Jeśli umowa zostaje spełniona, zadatek jest potrącany od pełnej kwoty do zapłacenia. Natomiast jeśli umowa nie zostanie zrealizowana, zadatek może być zwrócony lub zatrzymany jako odszkodowanie.
Zaliczka natomiast jest to wpłata części kwoty zawartej w umowie przed jej wykonaniem. Zaliczka ma na celu zapewnienie wykonania umowy, jednak w odróżnieniu od zadatku, jej zwrot jest trudniejszy w przypadku niespełnienia warunków umowy.
Aby prawidłowo sporządzić umowę, należy precyzyjnie określić rodzaj i wysokość zaliczki lub zadatku oraz warunki ich zwrotu w przypadku niespełnienia umowy. Umowa powinna również zawierać inne istotne elementy jak przedmiot umowy, termin wykonania, obowiązki stron, sankcje za niespełnienie warunków umowy itp.
Należy pamiętać, że brak jasnych postanowień w umowie może prowadzić do nieporozumień i sporów między stronami. Dlatego warto skonsultować się z prawnikiem lub doradcą przed podpisaniem umowy, szczególnie jeśli dotyczy ona większych kwot lub ważnych transakcji.

opublikowany
10 kwietnia, 2024