POLITYKA PRYWATNOŚCI

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez AGENCJA DETEKTYWISTYCZNA PEGASUS moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych znajdują się w naszej Polityce Prywatności. strony internetowej. https://detektyw-agencja.pl/ oferowanych przez AGENCJA DETEKTYWISTYCZNA PEGASUS usług.
 • Na stronie internetowej https://detektyw-agencja.pl/ mogą znajdować się przekierowania do innych portali / stron internetowych, za które AGENCJA DETEKTYWISTYCZNA PEGASUS nie ponosi żadnej odpowiedzialności, dlatego też prosimy Państwa o zapoznanie się z Polityką Prywatności każdego z tych portali / stron internetowych.
 • Warunki korzystania ze strony internetowej:
 • Wszelkie prawa do strony internetowej https://detektyw-agencja.pl/ w tym prawa do ich elementów tekstowych i graficznych, układu strony oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.
 • Zamieszczone na stronie internetowej https://detektyw-agencja.pl/ opisy produktów i usług mają charakter wyłącznie informacyjny.
 • Oferta przedstawiona na stronie internetowe https://detektyw-agencja.pl/ nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jest jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 K.C.).
 • Korzystanie z treści umieszczonych na stronie internetowej https://detektyw-agencja.pl/ nie oznacza nabycia przez użytkowników powyższej strony internetowej jakichkolwiek praw do utworów czy baz danych znajdujących się na stronie internetowej https://detektyw-agencja.pl/
 • Użytkownik strony internetowej https://detektyw-agencja.pl/ może korzystać z utworów czy baz danych o których mowa powyżej w pkt. a – d, jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.). W szczególności, poza określonymi w tych przepisach przypadkami, zabronione jest dokonywanie w celach komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody AGENCJI DETEKTYWISTYCZNEJ PEGASUS, kopiowania, modyfikowania czy przesyłania jakiejkolwiek części strony internetowej, w całości lub we fragmentach.
 • Wyłączenie odpowiedzialności:
 • Pomimo, iż dołożyliśmy wszelkich starań w celu zapewnienia rzetelności prezentowanych informacji, istnieje ryzyko pojawienia się nieścisłości, bądź błędów. AGENCJA DETEKTYWISTYCZNA PEGASUS nie ponosi odpowiedzialności, ani nie gwarantuje pełnej poprawności i kompletności informacji przedstawionych na stronie internetowej https://detektyw-agencja.pl/
 • AGENCJA DETEKTYWISTYCZNA PEGASUS nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do strony internetowej https://detektyw-agencja.pl/ oraz  jakichkolwiek informacji znajdujących się na niej, a także za jakiekolwiek trudności, usterki, braki, wady, luki, niedociągnięcia, wirusy komputerowe, bądź inne problemy mogące narazić użytkowników strony internetowej https://detektyw-agencja.pl/ na powstanie szkody AGENCJA DETEKTYWISTYCZNA PEGASUS nie ponosi odpowiedzialności wobec:
 • użytkowników strony internetowej https://detektyw-agencja.pl/ innych osób;
 • z tytułu jakiejkolwiek decyzji, bądź działania podjętego na podstawie informacji znajdujących się na powyższej stronie internetowej, ani też z tytułu jakichkolwiek pośrednich, szczególnych lub ubocznych strat, nawet w przypadku otrzymania informacji o możliwości ich wystąpienia.
 • AGENCJA DETEKTYWISTYCZNA PEGASUS zastrzega sobie prawo zmiany informacji znajdujących się na stronie internetowej.https://detektyw-agencja.pl/ w wybranym przez siebie terminie bez konieczności uprzedniego powiadomienia jej użytkowników.
 • Jakiekolwiek pytania, komentarze, reklamacje lub prośby dotyczące niniejszej Polityki Prywatności są mile widziane i powinny być kierowane na adres e-mail: pegasus@detektyw-agencja.pl

RODO - DANE OSOBOWE

 • Uprzejmie informujemy, iż administratorem danych osobowych przekazywanych w związku z świadczeniem usług pomocy prawnej jest Pegasus Agencja Detektywistyczna z siedzibą w Warszawie , ul. Orężna 16.
 • Wszelkie dane osobowe wykorzystywane są  wyłącznie na potrzeby realizacji zawieranych umów, ich wykonywania i rozliczania, a w szczególności do: wypełnienia obowiązku prawnego (formalnego) w związku z wymogami określonymi przez procedurę cywilną, karną, administracyjną, sądowo administracyjną, a także przepisy Ordynacji podatkowej, Regulaminu urzędowania sądów powszechnych, wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy  (art. 6 ust. 1 lit b oraz lit c), celów wynikających z prawnie  uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, organizacji międzynarodowych.
 • Dane osobowe przetwarzane są do zakończenia prowadzenia sprawy, a następnie do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową z klientem.
 • Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych i cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nadto osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Biuro pozyskuje dane osobowe z publicznych rejestrów takich jak: CEIDG, GUS, KRS.

Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(dalej: RODO).