Czym jest wspólność majątkowa współmałżonków

Wspólność majątkowa współmałżonków jest jednym z dwóch możliwych reżimów majątkowych, które stosuje się w Polsce w przypadku zawarcia małżeństwa. Drugim reżimem jest rozdzielność majątkowa, która oznacza, że każdy małżonek zachowuje swoje osobiste dobra i nie odpowiada za długi drugiego małżonka.
Wspólność majątkowa jest domyślnym reżimem majątkowym i oznacza, że dobra nabyte przez małżonków po zawarciu małżeństwa (z wyjątkiem tych będących własnością osobistą) stają się wspólnymi dobrami obojga małżonków. Oznacza to, że zarówno majątek zgromadzony w trakcie trwania małżeństwa, jak i dochody z pracy, nieruchomości czy akcje będą wspólnymi dobrami. W praktyce oznacza to, że żaden z małżonków nie może samodzielnie sprzedawać czy obciążać danego mienia bez zgody drugiego małżonka.
Wspólność majątkowa współmałżonków przynosi pewne korzyści, ale również wiąże się z pewnymi ryzykami. Korzyścią jest to, że majątek wspólny stanowi większy zasób finansowy dla małżeństwa, co może ułatwić realizację wspólnych celów finansowych. Małżonkowie mają również równe prawa do wspólnego majątku, co zapewnia równość i uczciwość w przypadku rozwodu lub śmierci jednego z małżonków.
Jednak wspólność majątkowa wiąże się także z pewnym ryzykiem. Długi jednego z małżonków mogą być spłacane z majątku wspólnego, co oznacza, że drugi małżonek może ponieść odpowiedzialność za długi, których nie zaciągnął. Istnieje również ryzyko, że po rozwodzie lub śmierci jednego z małżonków, majątek wspólny zostanie podzielony tak, jak przewiduje to prawo, co może być niesprawiedliwe dla jednego z małżonków.
Wspólność majątkowa współmałżonków może zostać zmieniona na rozdzielność majątkową na podstawie odrębnej umowy między małżonkami, która musi być zawarta przed notariuszem. W praktyce często stosuje się tę formę umowy, szczególnie w przypadku małżeństw, w których jeden z małżonków posiada duży majątek przedmałżeński lub prowadzi własną działalność gospodarczą.
Podsumowując, wspólność majątkowa współmałżonków oznacza, że dobra zgromadzone w trakcie małżeństwa stają się wspólnym dobrem obojga małżonków. Jest to domyślny reżim majątkowy, który może być zmieniony na rozdzielność majątkową za pomocą odrębnej umowy notarialnej. Wspólność majątkowa przynosi korzyści, ale również wiąże się z ryzykiem dla obu małżonków.

Published
25 października, 2023