W jaki sposób ustala się udziały małżonków w majątku wspólnym po ustaniu wspólności majątkowej ?

Ustalenie udziałów małżonków w majątku wspólnym po ustaniu wspólności majątkowej może nastąpić na kilka sposobów:
1. Zgodnie z umową zawartą między małżonkami – jeśli małżonkowie porozumieli się co do podziału majątku wspólnego, mogą sporządzić umowę, w której określą udziały każdego z nich.
2. Zgodnie z postanowieniami umowy przedmałżeńskiej – jeśli małżonkowie mieli zawartą umowę przedmałżeńską, w której określili podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej, to jej postanowienia będą wiążące.
3. Przez sąd – jeżeli małżonkowie nie porozumieli się co do podziału majątku lub nie mieli umowy przedmałżeńskiej, to sąd może przeprowadzić rozliczenie majątkowe na podstawie przepisów prawa rodzinnego. Sąd uwzględnia przy tym przede wszystkim wkład każdego małżonka w gospodarstwo domowe, a także inne czynniki, takie jak zdolności zarobkowe, płeć, stan zdrowia, potrzeby i interesy dzieci, a także okoliczności związane z rozpadem małżeństwa.
Warto również zaznaczyć, że w Polsce obowiązuje zasada tzw. wspólności ustawowej, która oznacza, że majątek nabyte przez małżonków w czasie trwania małżeństwa, zarówno wspólnie jak i osobno, stanowi majątek wspólny. Jednakże małżonkowie mogą przed sądem domagać się przekształcenia wspólności majątkowej w separację majątkową, która oznacza, że każdy z małżonków zachowuje osobiste prawo do nabywania, posiadania i zarządzania swoim majątkiem. W przypadku separacji majątkowej nie będzie konieczne ustalanie udziałów w majątku wspólnym, ponieważ nie będzie takiego majątku.

Published
10 listopada, 2023